×

Хімія, біологія, екологія

Номінація:  

«Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема досвіду: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології через позакласну роботу

ПІБ вчителя: Дьяченко Анна Вікторівна

Посада: вчитель біології

Категорія, звання: спеціаліст ІІ категорії

Повна назва школи: Запорізький загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 55 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Шевченко Вікторія Дмитрівна

Адреса школи:  м. Запоріжжя, в. Передатна 17а

email: zosh55@ukr.net; diachenkoa88@gmail.com

Тел. (061)267-91-98;  (061) 286-24-79; 068-654-46-32

http://zzsh55.org.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у створенні умов для активізації діяльності учнів на уроках біології, сприянні формуванню компетентності у галузі природничих наук.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. Як свідчить аналіз шкільної практики, інформаційне навантаження школярів з біології досить велике, що спричиняє зниження в учнів пізнавального інтересу, пасивність під час навчання. У той же час ефективність навчального процесу значною мірою залежить від активності школярів під час сприймання і засвоєння матеріалу: від напруженої роботи їх уяви, пам’яті, мислення, інтересу до предметів і явищ, які вивчаються.

Вчитель практично перестає бути основним джерелом інформації, але натомість зростає його роль в активізації пізнавальної діяльності учнів. Оскільки посилити пізнавальну мотивацію школярів лише на уроках є неможливим, необхідно всіляко підтримувати їх активність у позакласній роботі та скеровувати на поглиблене вивчення природи під час екскурсій, спостережень і дослідів у куточку живої природи й на шкільній навчально-дослідній земельній ділянці, проведення біологічних вечорів, занять гуртків юннатів, позакласної діяльності тощо.

Відомо, що у позакласній діяльності особливо яскраво розкриваються природні потреби школярів, зокрема, в активній діяльності та самоствердженні. Позакласна діяльність дає змогу дітям виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, які відрізняються від ролі учня, тобто це особлива сфера, де школяри можуть задовольняти особистністні потреби в самоперевірці, самооцінюванні власного “Я”. Це, так би мовити, зона активного спілкування, в якій задовольняються потреби в контактах. Вільний час – умова для розширення світогляду школярів, для самостійного творчого пошуку у будь-якій галузі, для поглиблення емоційного сприйняття сучасного життя.

Науково-теоретична база досвіду. Значення позакласної діяльності, ефективність методів й організаційних форм позаурочної роботи обгрунтовували: Б. Кобзар, О. Худяков, Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. К.М. Задорожний, Сметаніна Т.М.; у методиці навчання біології проблема активізації пізнавальної діяльності учнів розглядалася в наукових працях М. М. Верзиліна, Д. І. Трайтака, Л. С. Романової, В. І. Шулдика, А. Н. Захлєбного, О. Д. Гончара, А. І. Калугіна, О.В. Сухомлинського, Н.Б.   Грицая, П.  Мазура, А.Й. Меремінського, А.О. Курія.

Стисла анотація досвіду.  Знання, які подаються на уроці не є достатніми, щоб пізнати все. З метою розширити і поглибити знання, розвинути творчі нахили у дитини, побудувати її свідомість використовують методи і форми позакласної роботи, тобто роботи, які виходять за межі класної кімнати.

Позакласна робота сприяє вирішенню основних завдань школи. А саме:

  • розширенню і поглибленню знань, умінь і навичок, передбачених програмою, розвиток самостійності, творчих здібностей, інтересу до вивчення біології, формування у дітей бережливого ставлення до природи;
  • виявленню найпростіших закономірностей;
  • встановленню зв’язків і взаємозв’язків між окремими елементами та явищами природи, розширення уявлень дітей про єдність природи;
  • забезпечення застосування знань на практиці.

Педагогічний процес у позакласній діяльності сприяє формуванню у дітей почуття власної винятковості під час пошуків і створення нових ідей.

Великі можливості для реалізації завдань природничого характеру школярів має позакласна робота з її різноманітністю форм і видів проведення занять.

Масові заходи біолого-екологічного характеру передбачають участь великої кількості учнів – кількох класів, усієї школи. Їм властива суспільно корисна спрямованість. Такі заходи, як вечори на екологічні теми, екологічні лекторії, натуралістична кампанія “День птахів”, “Тиждень саду”, “Тиждень лісу”, збирання кормів для зимового підживлення птахів, насаджування дерев і кущів. Багато із цих заходів проводиться під час тижня біології.  Вагоме місце в системі біолого-екологічної освіти та виховання займають спеціально організовані й проведені природоохоронні акції. Вони можуть бути епізодичними або постійними: «Нагодуй птахів взимку», «Подаруй квіти школі», «Зробимо наш край чистим» та ін.

Значну допомогу вчителям біології в підготовці тижня можуть надавати позашкільні заклади: станція юних натуралістів, екоцентри, а також музеї природничого спрямування.

До індивідуальної позакласної роботи з біології належить підготовка наукових доповідей, проектів, написання рефератів, творчих робіт із питань біології та охорони природи, спостереження та опис природних об’єктів, які потребують охорони та ін. [3]

Діти, які беруть участь у позакласній роботі, мають конкретніші знання, їх відповіді більш точні й виразні. Безпосереднє перебування серед рослин і тварин, проведення спостережень сприяє розумінню матеріальності природи і закономірностей процесів, що в ній відбувається. У процесі праці юннатам доводиться застосовувати знання, набуті в класі, на практиці.

Результативність впровадження досвіду. Впровадження досвіду доводить ефективності системи позакласної роботи з біології: в навчальному і виховному напрямках.

Позакласна робота з біології дає можливість розвивати індивідуальні інтереси дітей, їхні здібності, нахили, розширювати кругозір, формувати стійкі потреби самостійно пізнавати, охороняти і примножувати навколишню природу. Вона забезпечує цікаве і корисне проведення школярами вільного часу, сприяє розвиткові мислення школярів. В учнів, що беруть участь у позакласній роботі, формується почуття відповідальності за доручену справу, дисциплінованість, діти привчаються виконувати роботу своєчасно. Підвищується мотивація до глибшого вивчення науки.

 Репрезентація досвіду.Матеріали представлені на методичній раді Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №55 і використовуються у навчальному процесі вчителями школи.

Посилання на матеріал

Блог вчителя біології Дьяченко А.В.