×

Математика

Тема: ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГУРТКІВ З МАТЕМАТИКИ

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція «Математика»

ПІБ вчителя посада, категорія, звання: Єрмократьєва Юлія Володимирівна, вчитель математики, спеціаліст ІІ категорії

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізької області

 Адреса: 69026, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Передатна, 17А

 Директор ЗЗШ №55 ЗМР ЗО –   

Шевченко Вікторія Дмитрівна

тел.: (061)286-24-79

Е-mail: zosh55@ukr.net

Сайт: http://zzsh55.org.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду У сучасній педагогіці метод проєктів розглядають як одну з особистісно орієнтованих технологій навчання, інтегруючу в собі проблемний підхід, групові методи, рефлексивні, презентативних, дослідницькі, пошукові та інші методики. Він використовується не замість систематичного предметного навчання, а поряд з ним як компонент системи освіти.

Обґрунтування актуальності та перспективного досліду В даний час в системі освіти відбуваються зміни, спрямовані на створення середовища, яка б мотивувала учнів самостійно здобувати, обробляти інформацію, обмінюватися нею, а також швидко і вільно орієнтуватися в навколишньому інформаційному просторі. Метод проєктів дозволяє вирішити поставлені завдання.

Науково-теоретична база досвіду Метод проєктів у літературі вивчено недостатньо глибоко і повно, про що засвідчує розбіжності ряду вчених на визначення проєкту, методу проєктів, історію його розвитку. Автори також не сходяться в єдиній думці при розгляді того, що лежить в основі проєктної діяльності, сутності методу проєктів, його позитивні якості і недоліки, етапах і фазах перебігу проєктної діяльності, класифікаціях і принципах. У роботах Н. Ю. Пахомової, Є. С. Полат, І. Д. Чечель, І.К. Баталіна. М.А. Борсукової, С. Шишова розкрито педагогічний потенціал проєктної діяльності школярів; Г.В. Нариковой, Є. А. Гільова, Ю.С. Єгоровим, Є.В. Клоковим Н. Мансуров охарактеризовано етапи навчального проєкту, роль вчителя на кожному з них; І.Д. Чечель, С. Лернер запропонували різні підходи в оцінюванні проєктної діяльності. Нарешті, Є.С. Полат, М.В.Ігнатьєвим, М.А. Борсукової, Н.І. Заїкіна, Е.А. Адарічевой розглянуті особливості проєктної діяльності на уроках математики.

Стисла анотація досвіду Для того щоб успішно організувати проєктну діяльність необхідно повною мірою вивчити сутність методу проєктів, етапи роботи над ним, принципи, знати критерії оцінки проєктної діяльності і те, які знання, уміння і навички формуються в учнів такої діяльності. Організація проєктної діяльності повинна включати в себе зв`язок з математикою та інформатикою (це буде сприяти підтримці інтересу до предмета, вивчення матеріалу, що виходить за рамки шкільної програми), реалізацію творчого потенціалу учнів, обов`язково самостійну роботу школярів, спрямовану на придбання нових знань і вмінь. На гурткових заняттях та уроках математики я впроваджую метод проєктів для вивчення окремих тем.

Результативність впровадження досвіду Проведений аналіз занять і результатів гуртків показав, що проведена робота на гуртках «Математичний блог» та «Інформація в житті кожного» дала позитивні результати. У ході проведених занять учні придбали нові знання про сутність методу проєктів, його реалізації, оволоділи навичками проєктної роботи, навчилися виділяти цілі і завдання проєкту, тим самим складати план всієї роботи, розбиватися на групи, всередині групи ділити обов’язки (розподіляти ролі), здійснювати роботу з пошуку і узагальнення інформації, за поданням результату своєї діяльності. Ці проєкти підвищили інтерес до предмету математика, розширили інформаційний та програмний кругозор.  А головне, що проєкти були оцінені сертифікатами

Репрезентація досвіду Матеріали представлені на методичному об`єднанні природничо-математичних дисциплін ЗЗШ №55 ЗМР ЗО і впроваджуються у навчальному процесі.

Посилання на матеріал:

Опис досвіду

Блог вчителя математики Єрмократьєвої Юліі Володимирівни

Цікава математика