×

Нова українська школа: дидактичне наповнення

Номінація «Нова українська школа: дидактичне наповнення»

Тема: Особливості впровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіти у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу

Вчителі:

Коростельова Олександра Ігорівна – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Ярмолович Наталія Михайлівна – вчитель інформатики, кваліфікаційна категорія «вчитель другої категорії».

 

 

Контактна інформація про навчальний заклад: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізькою області, вул.Передатна, 17-А,  м.Запоріжжя,  69026,   т. 286 62 79.

Директор школи: Шевченко Вікторія Дмитрівна

email:zosh55@ukr.net

http:zzsh55.org.com

Провідна педагогічна ідея досвіду: на даний час в нашій країні відбуваються суттєві зміни в освіти. Одним із завдань сучасної школи стає розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливостей прояву творчих здібностей. Вирішення цих завдань неможливе без здійснення варіативності освітніх процесів, у зв’язку з чим з’являються різні інноваційні види діяльності в навчально-виховному процесі, які вимагають глибокого наукового і практичного осмислення.

Одним зі шляхів розвитку закладу освіти є інноваційна діяльність. Вона спонукає педагогічних працівників до створення й поширення нового освітнього продукту, який потрібен для удосконалення якості освіти.

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 знаходиться на околиці міста, де відсутні центри, в яких учні можуть розвивати свій потенціал; тому школа є суспільним осередком та відіграє провідну роль у розвитку особистості учнів та працівників школи.

Одною із сучасних інноваційних діяльностей, яка направлена на розвиток учнів, виступає STEM-освіта – популярний  напрям в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Це напрям заснований на ідеї міждисциплінарного та прикладного підходу, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий компонент та інноваційні технології .

Важливість та перспективність STEM є інтегрований підхід до навчання, в рамках якого науково-технічні концепції вивчаються в контексті реального життя. Мета такого підходу – створення стійкого зв’язку між навчальним закладом та суспільством. Учні вчаться використовувати знання на практиці, що є дуже важливо для подальшого вибору професійного шляху.

Завдяки впровадженню STEM-освіти в навчально-виховний процес педагоги, які працюють та розвиваються у вищезазначеній інноваційній діяльності, мають можливість вдосконалювати свою професійну діяльність, розвивати інноваційне мислення, генерувати та продукувати нові ідеї, а головне – моделювати їх в практичні форми. Все це дає підґрунтя для розвитку педагога як професіонала.

Учні, які навчаються з використанням технологій STEM-освіти, мають змогу розвивати:  конструктивне та творче мислення, уяву, вміння працювати у команді, повагу до інтелектуальної праці та інтелектуальної власності.

Діяльність в рамках STEM-освіти відкриває простір для розвитку індивідуальних здібностей особистості та забезпечує реалізацію в умовах соціально-економічного та науково-технічного прогресу.

Науково – теоретична база досвіду: дослідження інноваційних технологій в освіті ведуться з кінця 50-х років ХХ сторіччя, у вітчизняній практиці термін «інновація в освіті» почав використовуватися лише у середині 80-х років XX століття у зв’язку з процесами перебудови радянської освітньої системи. Проблемам інноваційної діяльності в освітній сфері було присвячено чимало досліджень провідних вчених, серед яких К.Ангеловськи, Л. Ващенко, О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник,          О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс, Г. Герасимова,         Л. Ілюхина, І. Бех, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларіна, О. Пєхота, О. Попова,        Л. Подимова, А. Прігожина, В. Сластьонін, А. Хуторський та інші. Але, незважаючи на велику кількість досліджень у цьому напрямі, й нині відсутні єдині підходи як до визначення поняття «освітня інновація», так і до класифікації інновацій, орієнтованих на освітні цілі, що мають певні специфічні особливості та властивості.

В Україні почався активний розвиток STEM-освіти. Підтвердженням того є створення відділу STEM-освіти в Інституті модернізації освіти, задачами якого є:

 • розробка нормативно-правових документів, науково-методичних матеріалів щодо супроводу впровадження STEM-освіти;
 • забезпечення науково-методичного супроводу експериментальної інноваційної діяльності на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які запроваджують STEM-освіту;
 • надання науково-методичної, практичної допомоги освітнім закладам, організаціям;
 • аналіз процеси розбудови STEM-освіти, виявлення проблем та прогнозування розвитку;
 • координація діяльності робочих груп із науковців, педагогів та фахівців у галузі STEM-освіти;
 • налагодження комунікаційних зв’язків зі службами та структурами освітньої галузі;
 • ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів;
 • проведення науково-практичних семінарів та інших заходів з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій з питань інноваційної освітньої діяльності у сфері STEM-освіти;
 • вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду;
 • поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікації, презентації під час освітніх заходів різного рівня: науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів тощо.

Нa виконання п. 2.6 Плану заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016-2018 роки, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року (наказ Міністерства освіти і науки від 29.02.2016 № 188), п. 221 Плану роботи державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2017 рік» (наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 23.03.2017 № 2) відділом SТЕМ-освіти Інституту розроблено «Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік», які направлені на модернізацію та інноваційний розвиток природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти, що реалізується за допомогою STEM-орієнтованого підходу до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

 

Стисла анотація досвіду:

Після впровадження в навчально-виховний процес гуртка «Робототехніка», завдяки якому учні школи, на чолі з вчителем інформатики, взяли участь у гранді та отримали перемогу, яку використали для розвитку матеріально-технічної бази у даному напрямку. З цього моменту одним з вектором впровадження інноваційної діяльності в навчальному закладі є напрям STEM-освіта.

Було створено динамічну групу педагогів з природничо-математичних дисциплін, які збагатили свої знання щодо даної проблеми, сформовано матеріально     -технічну базу, що дає змогу працювати у даному напрямку, обрано вікову категорію учнів щодо навчання робототехніки. У ході даної діяльності школа знайшла партнерів – електротехнічний факультет Запорізького національного технічного університету, викладачі та студенти якого надають безцінний досвід у створенні робототехнічних систем.

У процесі діяльності в рамках STEM-освіти було узагальнено досвід та розроблено «Модель впровадження інноваційної діяльності в навчально-виховний процес навчального закладу». Модель включає мету, рівні, етапи, методи, умови та очікуваний результат.

У даній діяльності педагог – головний суб’єкт впровадження інновацій. Тому велику увагу було спрямовано діяльності закладу у напрямку формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

Розроблена нами модель складається з чотирьох рівнів (адаптивний, репродуктивний, продуктивний, креативний), які виражають ступінь впровадження інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі; на кожному рівні представлені етапи які необхідно  реалізувати, щоб перейти на наступний рівень формування інноваційної діяльності.

 Нами виділено одинадцять етапів, при цьому кожний наступний етап є логічним продовженням і завершенням попереднього, результат попереднього етапу інтегрується в результат наступного.

Кожен етап поступово поглиблює участь педагогів у інноваційну діяльність  навчально-виховного процесу.

Результативність впровадженого досвіду: через впровадження  STEM-освіти відбувається взаємозв’язок всіх елементів,  які беруть участь у даній діяльності, а саме:

 • вдосконалилась професійна діяльність педагогічних працівників;
 • активізувалась взаємодія учнів всіх ступенів школи один з одним: старші учні демонструють свої досягнення молодшим, навчають їх і таким чином вдосконалюють свої знання та вміння;
 • підвищилась пізнавальна мотивація в учнів до предметів природничо-математичного циклу;
 • відбулась профілактика вчинення негативних дій завдяки залученню учнів «групи ризику» до продуктивної діяльності у вільний час;
 • сформувалась спільна мета діяльності у вчителів різних напрямків та об’єднала їх зусилля, що зробила навчання цілеспрямованим та ефективним.

 

Репрезентація досвіду:

Коростельова О.І., заступник директора з навчально-виховної роботи:

– участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Науково-методичні засади професійного розвитку фахівця у системі неперервної освіти» (18-19 жовтня 2016 р.), з тезами «Розвиток педагога шляхом впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес»;

–  участь у XXV Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” (7 квітня 2017 р.) з тезами «STEM-освіта як інноваційний вектор діяльності педагога загальноосвітнього навчального закладу».

Ярмолович Наталія Михайлівна, вчитель інформатики:

 • участь в районному практико-орієнтованому семінарі «Впровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес» (демонстрація досвіду);
 • учасник ІІ міський форум соціальних ініціатив;
 • учасник Міжнародної науково-практичної конференції ЗНТУ – 2017 року;
 • брала участь в Дні науки в обласній Раді м.Запоріжжя;
 • учасник виставки машинобудування та металургії в місці Запоріжжя.

Посилання на матеріали:

Особливості впровадження інноваційної освітньої технології STEM-освіти у НВП ЗНЗ

STEM-освіта в ЗЗШ №55 (презентація)

Проект “Потяг-безпілотник” 

ДОДАТКИ (методики та анкети для оцінки впровадження інновацій)