×

результати моніторингу якості освіти

Підводячи підсумки рівнів навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 201-2019 навчальний рік та порівняння з минулими роками слід відмітити:

Рівні 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
учн. % учн. % учн. % учн. %
Високий 7 27 6 1,8 6 1,8 6 2
Достатній 95 33 71 22 84 28 80 27,3
Початковий 17 6 8 2,5 14 4,5 11 3,8

Аналізуючи показники якості навчальних досягнень слід відмітити, що у порівнянні з минулим роком відсоток учнів з початковим рівнем навчання залишається стабільним.

Для поліпшення рівня навченості треба застосувати наступні заходи:

– підвищити навчальні досягнення з питань організації навчальної діяльності, самоосвіти, застосування знань на практиці у нестандартних ситуаціях;

– вдосконалювати спільну систему роботи класних керівників та вчителів-предметників, щодо питань результативності навчання;

– продовжити індивідуальну роботу з невстигаючими учнями.

Державна підсумкова атестація проводилась згідно нормативно-правової бази в 4-х, 9 та 11 класах. Учні 4-х та 9-го кл. засвоїли програмний матеріал та успішно, на своєму рівні навченості,  склали ДПА. В 9-му класі педагогічна рада обрала третій предмет для здачі ДПА – правознавство. В 11 класі ДПА учні складали у форматі ЗНО.

Державна підсумкова атестація в 4 класі пройшла організовано, відповідно до вимог чинного законодавства з 14 по 16 травня і проводилась з української мови та математики.

Від 4 до 10 учнів, в залежності від предмету, отримали вищий бал з ДПА у порівнянні з річним. Підвищення відбулось не більше ніж на один рівень. Це говорить про якісну підготовку учнів до Державної підсумкової атестації та гарне опанування окремих тем.

Розглянемо результати в розрізі предметів.

Узагальнені результати подано в таблицях.

Результати К-ть учнів Високий Достатній Середній Початковий Кв.показн.

%

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова
ДПА 40 15 37,5 13 32,5 11 27,5 0,66
Річна 40 4 10 16 40 20 50 1 2,5 0,56
Математика
ДПА 40 16 40 11 27,5 13 32,5 0,67
Річна 40 7 17,5 12 30 24 60 0,60

 

Предмет Підвищили рівень

(к-сть учнів)

 (%) Знизили рівень

(к-сть учнів)

 (%)
Математика 17 42,5 1 2,5
Українська

мова

20 50 1 2,5

 

Різниця квалиметричного показників між річним оцінюванням та ДПА вказує на те, що учні добре засвоїли навчальний матеріал та вміють практично застосовувати знання. Зазначені показники  говорять про те, що переважна більшість четвертокласників здобули міцну основу для подальшого вивчення  дисциплін в основній школі.

За результатами ДПА з математики можна констатувати, що четвертокласники успішно опанували програмовий матеріал з предмету, досягли базового математичної підготовки.

Аналізуючи результати контрольні роботи з української мови слід зазначити, що результати дозволяють дійти висновку, що молодші школярі на виході з початкової школи оволоділи достатнім рівнем писемного мовлення, знань про мовні одиниці, явища, виявляють здатність застосовувати їх в ході виконання практичних завдань. Четвертокласники на основі сформованої повноцінної навички читання мовчки (і технічної, і смислової сторін) можуть сприймати, розуміти, відтворювати, працювати з текстами.

Серед помилок при виконанні тестових завдань превалювали помилки на правопис прислівників. Є прогалини із визначенням морфемної будови слова, змінюванням у процесі словозміни іменників голосного [і] на [о],[е]. Як і в попередні роки спостерігається проблема щодо сформованості мовленнєвої діяльності, а саме самостійного складання письмового висловлювання. Виконання творчого завдання вкотре оголило проблему щодо вміння послідовно викладати думки, робити висновок, замалого словникового запасу у значної частини школярів.

Учні в ході виконання завдань мали орфографічні помилки, найчастіше на заміну і пропуски букв, отже не приділено достатньо уваги з боку вчителів формуванню орфографічної пильності.

Загальними причинами допущених помилок учнів з математики, української мови  може бути недостатність розвитку мотивації та пізнавальної активності, самостійності молодших школярів,  сформованості умінь щодо практичного застосування набутих знань, відсутності планового, систематичного  закріплення, повторення навчального матеріал. Вчителям необхідно поглибити роботу щодо запровадження диференційованого, індивідуального підходу до дітей з середнім, початковим рівнем навчальних досягнень.

Державна підсумкова атестація в 9 класі проходила  з 3 червня по 10 червня 2019 р. Учні складали ДПА з трьох предметів:

  • українська мова;
  • математика;
  • правознавство (практичний курс).

ДПА складали 27 учнів.

Підсумки результатів ДПА у порівняння з річними подані у таблиці:

Результати К-ть учнів Високий Достатній Середній Початковий Кв.показн.

%

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова (вчитель – Дубина Н.М.)
ДПА 27 4 15 8 29,6 15 55,5 0,58
Річна 27 2 7,4 11 40,7 14 51,8 0,54
Математика (Вчитель – Єрмократьєва Ю.В.)
ДПА 27 2 7,4 8 29,6 7 25,9 0,43
Річна 27 2 7,4 9 33,3 6 22,2 0,47
Українська література (вчитель – Баглай Т.В.)
ДПА 27 14 51,8 11 40,7 2 7,4 0,57
Річна 27 12 44,4 12 44,4 3 11,1 0,57

 

Майже відсутня різниця квалиметричного показників між річним оцінюванням та ДПА, тобто результати державної підсумкової атестації відповідають річному оцінюванню.

ДПА з української мови  у 9 класі показала, що учні засвоїли правопис складних прислівників, дієприслівників, розділові знаки при прямій мові, вставних словах, однорідних членах речення, хоча зустрічаються недоліки у розділових знаках при дієприслівниковому звороті та переносі слів.

Оцінки підтвердили – 25 учнів

Оцінки знизили – 2 учня

ДПА з математики у 9 класі показала, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому та високому рівні (25%). Недоліками у виконанні завдань є : спрощення дробово-раціональних виразів, застосування формул скороченого множення; логіка математичного мислення та обґрунтування положень; обчислювальні навички.

Оцінки підтвердили – 25 учнів

Оцінки знизили – 1 учень

Оцінки підвищили – 4 учень

ДПА з правознавства показала , що учні 9 класу  на високому, достатньому та середньому рівнях засвоїли навчальний матеріал.

Оцінки підтвердили – 27 учнів

Оцінки підвищили – 3 учні

Оцінки знизили – 1 учень

Учні підвищили або знизили оцінку ДПА у порівнянні з річної не більш як на один рівень.

За результатами ДПА – дев’ятикласники  успішно опанували програмний матеріал з предметів.

Учні 11 класу (15 учнів) складали державну підсумкову атестацію з 21 травня по 11 червня 2019р. з наступних предметів:

– українська мова – 15 учнів;

– математика – 13 учнів;

– історія України – 2 учнів;

– біологія – 12 учнів;

– англійська мова – 1 учень;

– географія 2 ученя.

ДПА складали 15 учнів.

Вибір предметів був пов’язаний з майбутнім професійним вибором та вимогами вищих навчальних закладів щодо вступної компанії на той чи інший факультет.

Підсумки результатів ДПА у порівняння з річними подані у таблиці (порівняно ДПА учнів та їх річні досягнення;  річні оцінки учнів,  які не складали ДПА з певного предмету до уваги не брались):

Результати К-ть учнів Високий Достатній Середній Початковий Кв.показн.

%

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %
Українська мова (вчитель – Онищенко О.В.)
ДПА 15 3 20 7 46,6 5 33,3 0,38
Річна 15 5 33,3 10 66,6 0,49
Математика (Вчитель – Новицький В.В.)
ДПА 13 9 69,2 4 30,7 0,3
Річна 13 4 26,6 9 69,2 0,48
Біологія (вчитель – Дьяченко А.В.)
ДПА 12 9 69,2 3 25 0,35
Річна 12 5 41,6 6 50 1 8,3 0,49
Історія України (вчитель – Баглай Т.В.)
ДПА 2 2 100 0,66
Річна 2 2 100 0,66
Англійська мова (вчитель – Добролежа Ю.В.)
ДПА 1 1 100 0,66
Річна 1 1 100 0,91
Географія (вчитель – Шевченко В.Д.)
ДПА 2 2 100 0,41
Річна 2 2 100 0,81

З усіх предметів відбулось зниження досягнень у порівнянні з річним балом, відповідно й кваліметричного показника. З історії та англійської мови більшість учнів підтвердили річну оцінку. З української мови відбулось найбільше зниження показників ДПА у порівнянні з річним досягненням, кваліметричний показник знизився з 0,49 до 0,38. Це свідчить про відсутність системи у підготовці учнів до ДПА з української мови.

 

Результати державної підсумкової атестації у 2016-2017 н.р. учнів 4 класу

Предмет Високий р-нь

 

% Достатній % Середній % Початковий

рівень

%

 

 

Підвищили рівень

(к-сть учнів)

 (%) Знизирівень

(к-сть учнів)

 (%)
Математика 10 30 15 45 4 12 4 12 13 39 3 25,8
Українська

мова

7 21 17 52 8 24 1 3 12 36
Читання 10 30 15 45 8 24 8 24

Результати державної підсумкової атестації у 2016-2017 н.р. учнів 9 класу

Предмет К-сть учнів Високий р-нь % Достатній % Середній % Початковий

рівень

%

 

 

Підвищили рівень

(к-сть учнів)

 (%) Знизили рівень

(к-сть учнів)

 (%)
Українська мова та літ. 26 3 12 15 57 8 31 7 27
Математика 26 2 8 12 46 12 46 2 8
Правознавства 26 15 58 7 27 4 15 5 19 1 4

Результати державної підсумкової атестації у 2016-2017 н.р. учнів 11 класу

3 30
Біологія 10 2 20 7 70 1 1 3 30
Англ.мова 2 1 50 1 50 1 50